รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
 • เปิดรับสมัคร :
  5 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. ไม่จำกัดอายุ
  4. พร้อมปฏิบัติงานได้ทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในช่วงก่อตั้งศูนย์ และ จังหวัดสมุทรสาคร
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานหลักช่วยนักกายภาพบำบัด ในการฝึกผู้ป่วย
  2. ช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยขณะเข้าห้องน้ำ
  3. ช่วยดูแล เฝ้าระวังผู้ป่วยขณะรอเจ้าหน้าที่ส่งกลับหอผู้ป่วย
  4. ช่วยจัดเตรียมทำความสะอาดอุปกรณ์การรักษา/ตรวจดูแลซ่อมอุปกรณ์การรักษาและเก็บอุปกรณ์การรักษา และช่วยตรวจเช็คระบบแก๊ส
  5. ช่วยบันทึก และรวบรวม สถิติผู้ป่วยกายภาพบำบัด ธาราบำบัด  ห้องออกกำลังกาย ห้องฝึกด้วยอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง
  6. ช่วยบริหารจัดการระบบเอกสารบันทึกการรักษา ทั้งการติดตาม และการช่วยตรวจสอบส่งคืนเวชระเบียน
  7. ช่วยลงทะเบียนและบันทึกค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
  8. ช่วยนัดหมายผู้ป่วยและเลื่อนนัดผู้ป่วย
  9. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
  10. เข้าร่วมประชุมสาขา
  11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียมห้องประชุม หรือจัดเอกสารการประชุม จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสอนงาน
  12. ช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  13. ทำกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน
  14.  ช่วยรวบรวมบันทึกและการสรุปข้อมูลวันลาทุกประเภทของบุคลากร
  15.  ช่วยพิมพ์ และแก้ไขรายงานการประชุมของสาขากายภาพบำบัด เช่น - งานพัฒนาคุณภาพ (ทุก 2 เดือน)
  16.  จัดทำแฟ้มประวัติการเข้าอบรมของบุคลากร
  17. ประสานงานและพิมพ์ตารางเวรคลินิคใน-นอกเวลาราชการ
  18. สำรวจและจัดทำการส่งคืนคุรุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ตลอดจน
  19. สำรวจและตั้งเบิกของใช้งานบ้าน จากงานคลัง
  20. สำรวจ และตั้งเบิกของใช้สำนักงาน จากคลัง
  21. สำรวจและ ตั้งเบิกเวชภัณฑ์ต่างๆ จากคลังเวชภัณฑ์,คลังน้ำยาฆ่าเชื้อ
  22. สำรวจและ ตั้งเบิกเอกสารจากหน่วยพิมพ์
  23. สำรวจและ เบิกเอกสารสำหรับใช้ในงานกายภาพบำบัด
  24. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการนัดหมาย และการลงบันทึกเวลา ในการให้บริการผู้ป่วยกายภาพบำบัด
  25.  สำรวจเรื่องผ้าต่างๆ เพื่อจัดทำงบประมาณ ทุกปี
  26. สำรวจและ ตั้งเบิกผ้า, หมอนพลาสติกและอื่นๆ จากห้องผ้า ตลอดจนหมอนหนุน และผ้ารองหมอน ในกรณีที่ของชำรุด
  27. สำรวจ และตั้งเบิกผู้ปูเตียง ผ้าขนหนู และปลอกหมอน
  28. ส่งซ่อมอุปกรณ์-คุรุภัณฑ์ต่างๆ และติดตามงานซ่อม
  29. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 15,400 บาท
  2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฯ 4,000 บาท/เดือน (ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด)
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ