รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  5 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  25 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากายวิภาคศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่ง จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง (ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ)
  2. มีความรู้ความสามารถในการวิจัย และมีประสบการณ์การวิจัยที่อยู่ในกลุ่มวิจัยของทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้แก่
   • การวิจัยด้าน Neurobiology & Aging
   • การวิจัยด้าน Aquaculture and Agriculture
   • การวิจัยด้าน Cancer & Cell biology / Stem cell
   • การวิจัยด้าน Clinical Anatomy / Pathology & Education
  3. มีผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author
  4. มีทักษะในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการในหัวข้อทางกายวิภาคศาสตร์ รวมทั้งรายวิชาที่จัดโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ทั้งในหลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) และหลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ได้
  5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ มีทัศนคติที่ดีพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก และต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้ (คะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี)

  - คะแนน IELTS                                   ไม่น้อยกว่า 6 คะแนน หรือ

  - คะแนน TOEFL IBT                            ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ

  - คะแนน TOEFL - ITP                          ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ

  - คะแนน TOEFL - CBT                         ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน หรือ

  - คะแนน MU GRAD Test                      ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน หรือ

  - คะแนน MU GRAD Plus                      ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน หรือ

  - คะแนน CU - TEP                              ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน หรือ

  - คะแนน TU - GET (Paper Based)          ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ

  - คะแนน TU - GET (Computer Based)    ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน                   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติการวิจัยและดำเนินการขอตำแหน่งวิชาการเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่ง
  2. ดูแลรับผิดชอบในงานด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์,นักศึกษาชีวการแพทย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดโดยภาควิชาฯ
  3. ดูแลรับผิดชอบในงานบริการวิชาการที่จัดโดยภาควิชาฯ
  4. ดูแลรับผิดชอบพันธกิจหลักของภาควิชาตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและเอกสารประกอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และมีการทดสอบความสามารถด้านการวิจัย (20 นาที) และ/หรือ ด้านการสอน (20 นาที) เป็นภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของภาควิชา

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก 41,000.- บาท
  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ค่ารักษาพยาบาล, สวัสดิการยืดหยุ่น(Flexible Benefit))
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • เงินชดเชยเมื่อพ้นสภาพ กรณีต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015402 หรือ 022015026
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :