รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  22 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤษภาคม 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีความรู้ ความสามารถในการวางแผน ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครื่องสูบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบการจัดการพลังงานในอาคาร ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องจักร  เครื่องยนต์  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
  4. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน การควบคุมงาน การดูแลตรวจสอบและการซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ 
  5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลได้
  6. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้
  7. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
  8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

    1.  ปฏิบัติงานจัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

    2.  ปฏิบัติงานจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีของอาคารสิริวิทยา

    3.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักภายในอาคาร

    4.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร

    5.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

    6.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

    7.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบการจัดการพลังงานในอาคาร

    8.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

    9.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

   10.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ

   11.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน

   12.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

   13.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบหม้อแปลงไฟฟ้า

   14.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์

   15.  ปฏิบัติงานควบคุมงานการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบอาคาร

   16.  ปฏิบัติงานด้านเอกสารและหนังสือราชการ ภายในหน่วยงาน

   17.  ปฏิบัติงานรายงานสรุปผลงานประจำเดือน ให้ผู้บังคับบัญชา

  ภาระงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   1. ปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ผู้กำหนดขอบเขตของงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจสอบงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย

   2. ปฏิบัติงานพิเศษโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ 1113 ในวันเวลาราชการเท่านั้น
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ