รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์ (หน่วยนิติเวช)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  17 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ    
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน  (เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
  • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดทำเอกในระบบคุณภาพตามนโยบายของโรงพยาบาล จัดทำใหม่ และทบทวนเอกสารประจำปีและจัดทำเอกสารส่งงานคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI (QP wI แบบฟอร์มต่าง ๆ

  2. จัดทำและวางแผนการขอมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทำเอกสาร บุคลากรวางแผนเรื่องการอบรมและพัฒนาบุคลากร จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือ ติดตามตัวชี้วัดหน่วยงาน การรับข้อร้องเรียนและ ความเสี่ยงในหน่วยงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน

  3. จัดทำเอกสารทั่วไปเกี่ยวกับงานนิติเวช ติดต่อ สถานีตำรวจ หรือโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานต่งๆ และจัดทำรายงานการประชุมหน่วย

  4. จัดทำสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการชันสูตรศพและ ผู้ป่วยคดี ส่งให้นโยบายและแผน และเสนอในการประชุมหน่วยฯ เช่น สถิติปริมาณงาน สถิติการรายงานตามกำหนด สถิติการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบข้อมูลคนหาย

  5. จัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ จัดทำแผนการใช้งบ ฯ เบิกจ่ายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่าเอ็กซ์เรย์

  6. รับและตรวจสอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากแลปนอกเพื่อลงบันทึกผลในระบบและส่งใบรายงานผลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อส่งมอบแก่แพทย์

  7. จัดทำควบคุมรหัสโรคจากการชันสูตรศพคดี (ระบบICD 10)

  8. สนับสนุนและช่วยงานวิจัยของอาจารย์แพทย์ตรวจสอบรายงาน วิธีปฏิบัติงาน วิธีทำงาน การประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนางานหรือปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

  9. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก และปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การสอบคัดเลือก

                               - สอบสัมภาษณ์

                               - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี                                     20,090  บาท

  เงินเพิ่มพิเศษ (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์)    1,000  บาท

  เงิน พ.ต.ส.                                                1,000  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :