รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาศัลยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี ด้านการศึกษา
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานด้านการสร้างระบบและติดตั้งโปรแกรมเข้า Server
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา อย่างน้อย 1 ปี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ประสานงานการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการด้านบริหารจัดการหลักสูตร ป บัณฑิตชั้นสูง ในวิชาเอกศัลยศาสตร์,วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และวิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์ รวมถึงการจัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตาม มคอ.2 , มคอ.3 และ มคอ.7  
  • บริหารจัดการรายวิชาของหลักสูตร ป บัณฑิตชั้นสูง ในวิชาเอกศัลยศาสตร์, วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา และวิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์ ได้แก่ การจัดตารางการเรียนการสอน การสอบ และ การประเมินผล เพื่อตัดเกรด
  • ดำเนินการด้านเอกสาร ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ EdPEx , WFME , QA , PA ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย
  • ร่วมจัดการประชุมพร้อมสรุปรายงานการประชุมของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
  • ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  • ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท  
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :