รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัฒนาคุณภาพ/สารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  8 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปีนับจากวันที่สมัคร
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านพัฒนาคุณภาพ
  1. ศึกษาเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่หน่วยงาน / คณะฯ นำมาใช้
  2. ทบทวนเอกสารตามมาตรฐาน ISO9001:2015
  3. จัดทำวิธีปฏิบัติงาน ปรับปรุง ทบทวน และวิเคราะห์กระบวนงานให้สอดคล้องกับระบบพัฒนาคุณภาพ ISO9001:2015
  4. ขั้นตอนการบริหารจัดการเว็บไซต์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ และ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย (Admin)
  5. ขั้นตอนการร้องขอเพื่อลงข้อมูลข่าวสารในเว็ปไซต์ฝ่ายฯ (ทบทวนแก้ไข)
  6. ขั้นตอนการลงข้อมูลในเว็บไซต์ฝ่ายฯ (จัดทำใหม่)
  7. ขั้นตอนการจัดทำ KM (จัดทำใหม่)
  5.จัดทำหัวข้อ KM เพื่อนำมาให้ความรู้แก่บุคลากรภายในฝ่าย
  6. แบบประเมินความพึงพอใจ ของฝ่ายวิศวกรรมฯ
  7. งานเลขานุการหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมฯ
  8. เรื่องอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ
  1. สำรวจ วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน(Logic Model,อุบัติการณ์)
  2. ดูแลและอัปเดต Web Site ฝ่ายวิศวกรรมบริการฯ (Web site ฝ่ายวิศวกรรมบริการฯ,งานป้องกันและระงับอัคคีภัย)
  3. ให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับบุคลากรในการใช้งานฐานข้อมูลหรือ software ที่ใช้ปฏิบัติงาน
  4. ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ไขและป้องกันตวามเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :