รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริการการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  26 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  26 มีนาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  15 พฤษภาคม 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
  2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีใบแสดงวิทยฐานะ
   ว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบสด.8)
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดี
  4. มีความสามารถในบริหารโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนมีความสามารถในการสรุปผล การดำเนินงานและการจัดทำรายงานการประชุม
  5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  6. มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น ขยัน อดทน เสียสละ มีความละเอียดรอบคอบและเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้
  7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดีและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาในบางช่วงเวลาได้
  8. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  9. มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
  10. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  11. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                               TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                               MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                               MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                               MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

  หมายเหตุ : กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ 0517/ว.6459 ลว10 ตุลาคม 2559 และที่ ศธ 0517/ว.2176 ลว 5 เมษายน 2560 (ไม่ต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัคร)

         12. โปรดระบุบุคคลอ้างอิงจำนวน 3 คน ลงใน RESUME หรือเอกสารการสมัครงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ
  คณะกรรมการฯ

   

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริหารจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านการศึกษา เช่น จัดประชุม ติดตามและรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการ

  2. บริหารจัดการโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ การจัดอบรมภาษาอังกฤษเข้มข้นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี การรายงานผลสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT Computer-based Examination การจัดสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT Internet-based Examination และการรายงานผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ

  3. ปฏิบัติงานคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ ภายในกองบริหารการศึกษา เช่น คณะกรรมการดำเนินงานด้านการศึกษา

  4. ปฏิบัติงานการจัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองบริหารการศึกษา

  5. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท / คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 849 4574
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ