รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 • จำนวน :
  6 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
  •  (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และทำงานเป็นกะตามที่หน่วยงานกำหนดได้  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทันตแพทย์จนเสร็จสิ้นกระบวนการรักษา
  • จัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมก่อนการรักษา ถ่ายภาพรังสีภายในช่องปาก
  • จัดทำเครื่องมือพิเศษทางทันตกรรมภายในห้องปฏิบัติการ
  • ตรวจสอบสภาพการทำงานของยูนิตทำฟันเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมให้สามารถพร้อมใช้งาน
  • ให้คำแนะนำการดูแลสุขอนามัยในช่องปาก และการปฏิบัติตนหลังการรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
  • เก็บล้างทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้แล้ว และบำรุงรักษายูนิตทำฟัน Night guard, Fluoride tray, Study Model
  • นัดหมาย เลื่อนนัด ซักประวัติและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนเข้ารับการรักษา
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา ดูแลระบบจัดการนัดหมายใน Rama Application
  • ติดต่อประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น IPD, OPD ต่าง ๆ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

  • (หลักสูตร 1 ปี) 12,590 บาท และ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 695 บาท
  • (หลักสูตร 2 ปี) 14,530 บาท 
  • เงินเพิ่มพิเศษ 2,000 บาท

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :