รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  25 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  29 พฤษภาคม 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตัดต่อวิดีโอ สื่อมัลติมีเดีย โมชั่นกราฟิก และงานออกแบบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

           

  1. คุณวุฒิได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  3. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตัดต่อวิดีโอ สื่อมัลติมีเดีย โมชั่นกราฟิก และงานออกแบบ
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe After effect, Adobe Premiere Pro,  Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator
  5. มีความรู้ความเข้าใจในมุมกล้อง การจัดแสง และมีความรู้เกี่ยวกับกล้องวีดิทัศน์
  6. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งระบบภาพ ระบบเสียงได้
  7. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถตัดต่อวิดีโอ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย และงานออกแบบ งานถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ รวมถึงติดตั้งเครื่องเสียง ตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือ ภายใต้กำกับ ตรวจสอบ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ถ่ายวีดิทัศน์การเรียนการสอน และกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  2. ติดตั้งระบบภาพ ระบบเสียง เพื่อให้รองรับระบบออนไลน์
  3. ตัดต่อวีดิทัศน์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะฯ
  4. ดูแลรักษาอุปกรณ์และสายสัญญาณภาพ – เสียง
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑)   ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

  -  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  -  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

    ๒)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro และ Adobe After Effects

  -  ทดสอบภาคปฏิบัติ

  -  สอบสัมภาษณ์

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก การสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบความรู้ความ สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ทดสอบภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้  ดังนี้

  ๑) ภาคการสอบข้อเขียนในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๙.oo–๑๒.oo น. ณ ห้องปฏิบัติการ

  คอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ ห้อง ๕o๓ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้

                               -  เวลา   ๙.oo  – ๑o.oo น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป    

                               -  เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๒)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                  ๒.๑)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์  ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.oo – ๑๖.oo น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ ห้อง ๕o๓ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

                   ๒.๒)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

                     การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ขั้นต่ำเดือนละ ๒๐,๐๙o บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ