รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ    
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำความเข้าใจในใบสั่งตรวจ (Request) ชนิดคำสั่งและการสั่งตรวจการทดสอบสมรรถภาพปอด และอื่นๆ ตามความต้องการของแพทย์ กำหนดแผนการตรวจผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
  2. สามารถอธิบายการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยขณะตรวจ และการเตรียมตัว
  3. สามารถใช้โปรแกรมที่เป็นฐานข้อมูลผู้ป่วย ในการทบทวนและติดตาม รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลที่เก็บ Data อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานสู่การทำงานวิจัยของอาจารย์, แพทย์ และพยาบาล ต่อไป
  4. ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชาฯ ทั้งเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด และเครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ทางระบบหายใจอื่นๆ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา รวมทั้งส่งซ่อม จัดซื้อและติดตาม
  5. จัดเก็บข้อมูลการตรวจผู้ป่วยลง CD, DVD และส่งเข้าเก็บใน server ของหน่วยงานเพื่อบันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย และสะดวกต่อการค้นหา
  6. สอนภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาแพทย์, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  โดยให้คำแนะนำ สอนการทดสอบสมรรถภาพปอด และเครื่องมือต่างๆ
  7. ช่วยงานวิจัยอาจารย์แพทย์ และมีส่วนร่วมในงานวิจัยต่างๆ ของสาขาวิชาฯ
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์

  • สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 147 (คุณชนัญญา)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ