รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SPOC/ MOOC Administrator)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  26 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  5 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี  โดยมีผลคะแนน TOEIC ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) ๒๙ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP ๓๙๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test ๓๖ คะแนนขึ้นไปและเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python, HTML, PHP, MySQL, Mongo DB, Linux Server
  4. มีความขยัน อดทน และมุ่งแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
  5. หากมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลระบบ MOOC และ LMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้ง SPOC และ MOOC ของมหาวิทยาลัย
  2. ประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลและพัฒนาระบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  3. วิเคราะห์ ประเมิน ระบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้พอเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน และจัดทำรายงานสรุปตามลำดับขั้น
  4. ค้นหาทดลองและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบใหม่ที่เป็นประโยชน์และนำเสนอให้กับคณาจารย์และบุคลากรผู้ได้รับทุนฯทราบและนำไปปรับใช้ในการออกแบบพัฒนารายวิชาออนไลน์
  5. ให้ความช่วยเหลือคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้เรียนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (MUx และ MUxDev)
  6. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :