รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักสังคมสงเคราะห์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 มกราคม 2513
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แล้ว

  2. เพศหญิง/เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)

  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

  4. หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประเมินและวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ
  2. ให้บริการปรึกษาแนะนำตามมารตราฐานวิชาชีพ แก่ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาทางสังคม อันมีผลกระทบต่อสุขภาพและการรักษาพยาบาล
  3. ให้การพิทักษสิทธิ ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อสิทธิต่าง ๆ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  4. ให้การบำบัดฟื้นฟู บุคคล กลุ่มคน ที่ประสบปัญหาทางสังคม ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
  5. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย  ตามการส่งปรึกษา
  6. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อเก็บข้อมูลมาประกอบการประเมินและวางแผนการรักษา
  7. ประสานทรัพยากร บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทางสังคมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการรักษาพยาบาล
  8. ร่างหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทางสังคมสงเคราะห์
  9. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการทางสังคมสงเคราะห์
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทางสังคมสงเคราะห์ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา      
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 6471
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ