รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยพยาบาล (ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  26 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุ 20 - 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นเวรเป็นกะได้ 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป

  1.1 บริหารจัดการเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/เวชภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงาน ให้มีพร้อมใช้เสมอ รวมทั้งการใช้งานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เหมาะสม

  1.2 สำรวจ ตรวจนับครุภัณฑ์ในหน่วยงานตามรอบ

  1.3 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล

  2. ด้านการบริการทางการพยาบาล

  2.1 ต้อนรับและดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการเตรียมตัวเข้ารับการทำหัตถการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

  2.2 ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามมาตรฐาน

  2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการ รวมทั้งส่งนึ่ง ส่งแลก และรับคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์

  2.4 เบิก จัดเก็บ ซ่อมบำรุงเวชภัณฑ์ในหน่วยงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเพียงพอ และพร้อมใช้งาน

  2.5 สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย และรายงานพยาบาลเมื่อพบอาการผิดปกติ

  2.6 จัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ อำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ญาติและเจ้าหน้าที่

  2.7 มีส่วนร่วมในการติดตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน/โรงพยาบาล

  3. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา

  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  4.ด้านอื่นๆ

  4.1การพัฒนาวิชาชีพ และการพัฒนาตนเอง

  4.2 นิเทศงานทางด้านวิชาการ และการพยาบาลแก่ผู้ช่วยพยาบาลที่มีอาวุโสน้อยกว่า

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • ทดสอบปฏิบัติงาน 2-3 วัน
  • ตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :

  • อัตราเงินเดือน  12,590 บาท
  • เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 695 บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 500 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :