รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส. 4 ลักษณะงาน)
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  8 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  24 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตร ศิลปะและช่างฯ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปีนับจากวันที่สมัคร
  4. มีทักษะการใช้โปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office (Word/Excel) ในระดับดีถึงดีมาก
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลักษณะงาน
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านการศึกษา : ก่อนปริญญา 1 อัตรา

  1. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนนักศึกษา งานวัดและประเมินผลนักศึกษางานกิจการนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
  2. งานด้านเอกสารทั่วไปในหลักสูตร
  3. ช่วยสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  ด้านการศึกษา : หลังปริญญา 1 อัตรา

  1. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ) เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนนักศึกษา งานวัดและประเมินผลนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา งานธุรการทั่วไป
  2. บริหารจัดการด้านทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การดูแลของหน่วยบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาระดับหลังปริญญา โดยควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการจัดสรรเงินทุนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ รวมทั้งสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุน
  3. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพ สถิติข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
  4. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการงานวิชาการ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


  ด้านพัสดุ : หน่วยผลิต 1 อัตรา

  1. งานจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อ วัตถุดิบ สารเคมี บรรจุภัณฑ์และฉลาก ตามระเบียบพัสดุ
  2. งานจัดเตรียมเอกสารการจัดจ้าง / ซ่อม / บำรุงรักษา ตามระเบียบพัสดุ
  3. งานเตรียมเอกสาร บันทึกการผลิต (Batch Production Record) - จัดเก็บเอกสาร หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
  4. งานเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงานและหน่วยผลิตยาฯ  
  5. งานจัดทำเอกสารตรวจรับ สารเคมี วัตถุดิบ วัสดุบรรจุและงานบำรุงรักษาและซ่อม
  6. งานจัดทำเอกสาร อนุมัติ Approved สำหรับการอนุมัติจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
  7. งานประสานงานขอใช้รถ สำหรับกิจกรรมภายในหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
  8. งานประสานงานสำหรับการ จัดส่งและรับผลตรวจเชื้อจากภาควิชาจุลชีวิทยา
  9. งานจัดเตรียมห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ สำหรับรับรองแขกดูงานและงานประชุมต่างๆ
  10. งานเตรียมบันทึกการตรวจสุขสักษณะประจำสัปดาห์ หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  
  11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


  ด้านพัสดุ : หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (SiHAC)  1 อัตรา

  1. งานจัดซื้อ วัสดุ / อุปกรณ์ น้ำยาสารเคมีและเครื่องมือที่ใช้
  2. งานติดต่อประสานงานการติดตามสถานะตัวอย่างทดสอบ และส่งใบรายงานผลให้ลูกค้า
  3. งานจัดทำเอกสาร / ใบเสนอราคา / เบิก-จ่ายวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ และสรุปยอดเงินภายในหน่วยงาน
  4. งานจัดทำเอกสารใบส่งของ / แจ้งหนี้ และตรวจเช็คการชำระเงินกับทางคณะฯ
  5. งานติดต่อประสานงานและตรวจสอบเอกสาร กับหน่วยภายในและภายนอกคณะ  
  6. งานบำรุงรักษาเกี่ยวกับรับเรื่องแจ้งซ่อม ภายในหน่วยงาน
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานจัดเตรียมห้องประชุมต่างๆ / จัดทำวาระประชุม และสรุปรายงานประชุม
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบปฏิบัติ
  • สัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร
  14. โอกาสในการปรับประเภทการจ้าง จากลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ซึ่งจะมีสิทธิและสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น *เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด*
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ