รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (call center / ทำงานเป็นกะ)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  1 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  10 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตร ศิลปะและช่างฯ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  2. รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
  3. มีทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office, Social Media และทักษะการสื่อสาร 
  4. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร / กะได้
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับคำชมเชย เสนอแนะ และร้องเรียน ที่มาจากผู้ป่วยและผู้รับบริการในทุกพันธกิจของคณะฯ ทางโทรศัพท์
  2. ดำเนินการเก็บแบบรับความคิดเห็นที่มาจากผู้ป่วยและผู้รับบริการ ทางกล่องรับความคิดเห็นของคณะฯ
  3. คัดกรองระดับความสำคัญของคำชมเชย เสนอแนะ และร้องเรียน เพื่อจัดการแก้ไข ช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาในเบื้องต้น
  4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  5. ประสานงานติดต่อกลับผู้ป่วยและผู้รับบริการ ที่แสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของคณะฯ
  6. บันทึก และจัดทำฐานข้อมูล คำชมเชย เสนอแนะ และร้องเรียน เข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องเรียนของคณะฯ
  7. ปฏิบัติงานด้านสำนักงานต่างๆ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • ข้อเขียน : การบริหารความเสี่ยงและการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
  • สอบปฏิบัติ : การพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษ, การใช้โปรแกรม Microsoft Office และการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร
  14. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ