รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พี่เลี้ยง
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  14 มิถุนายน 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 มิถุนายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิง
  2. อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  3. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
  5. มีอุปนิสัยรักและเข้าใจเด็ก
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office พื้นฐานได้
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถสื่อสารตอบพฤติกรรมของเด็กกับผู้ปกครองได้อย่างชัดเจน
  8. หากมีประสบการณ์/ทักษะในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1.  ดูแลรับเด็ก วัดไข้ และประเมินสุขภาพเบื้องต้น
  2.  ให้การดูแลขั้นพื้นฐานกับเด็กในความรับผิดชอบ เช่น การดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของเด็ก
  3. จัดเตรียมอาหาร/นม ให้เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละวัย
  4. ผลิตสื่อการเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละวัย และพาเด็กทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ เช่น ดูปลา เป็นต้น
  5. สังเกตุและบันทึกพฤติกรรมของเด็ก พร้อมสรุปพฤติกรรมของเด็กประจำเดือน
  6. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของเด็กทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
  7. เตรียมความพร้อม และดูแลส่งเด็กก่อนกลับบ้าน
  8. สื่อสารดับเด็กอย่างนุ่มนวล และสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างสุภาพและมีประสิทธิภาพ
  9. รายงานเหตุการณ์และอุบัติการณ์ประจำวัน
  10. ดูแลความสะอาดของห้อง เช็ดที่นอนด้วยน้ำยา Alcohol 95 % และเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกวัน ในกรณีที่เปื้อนให้เปลี่ยนทันทีเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ
  11. ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นเด็กด้วยน้ำยาล้างจานและนำออกผึ่งแดดทุกวัน
  12. ดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลเด็กให้ปลอดภัยจากความเสี่ยง เรื่องการพลัดตกหกล้ม เด็กวิ่งชนกัน ผลักเพื่อน เป็นต้น
  13. ตรวจสอบและเบิกของใช้ในหน่วยงาน
  14. ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5 ส. ของหน่วยงาน จัดบอร์ดสาระน่ารู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
  15. ให้ความร่วมมือในการบริหารงานด้วยการเข้าประชุม เสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
  16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบปฏิบัติ (ฝึกงานและทดลองงานการดูแลเด็ก) จำนวน 1 วัน (ในกรณีที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน)
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท
  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  4. เงินรางวัลประจำปี
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
  9. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • หมายเหตุ :
  ยื่นเอกสารการสมัครที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารกาญจนาบริพัฒน์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 - 849 6600 ต่อ 6469
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :