รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)    
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน  (กรุณาแนบผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครด้วย)
  • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • เจาะเลือดเก็บตัวอย่างให้ผู้ป่วยจากแผนกตรวจผู้ป่วยนอก เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • เจาะเลือดเก็บตัวอย่างให้ผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยเด็ก และหอผู้ป่วยสังเกตอาการ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • เจาะเลือดผู้ป่วยเจาะยาก ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยรถนั่ง ผู้ป่วยรถนอน ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • เจาะเลือดเก็บตัวอย่างให้ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเจาะเลือดนอกสถานที่
  • เก็บตัวอย่างโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) เพื่อส่งตรวจหาการติดเชื้อไวรัส
  • เจาะเลือดและทำการทดสอบ Oral Glucose Tolerance Test ให้กับผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์
  • ให้คำแนะนำผู้ป่วยในการเตรียมตัวผู้ป่วย วิธิการจัดเก็บตัวอย่าง เช่น ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับบริการที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • เก็บและเตรียมตัวอย่างและการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจต่อเหมาช่วง นอกโรงพยาบาลรามาธิบดี
  • รับผล รายงานผล ทำสำเนาผลที่ได้จากการส่งต่อหน่วยงานภายนอก
  • บันทึก สรุปรายงานส่งตรวจต่อนอกโรงพยาบาล
  • ประเมินคุณภาพ คัดเลือกห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ เหมาช่วง
  • สอนและฝึกอบรมนักศึกษาปริญญาโท-เอก/แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์บริการโลหิต และผู้ฝึกอบรม ดูงาน จากภายนอกและภายในคณะฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อประสานงานให้ข้อมูล คำแนะนำในงานบริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และผู้ป่วย
  • สอน ฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการฝึกอบรมเจาะเลือดให้กับพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล
  • เก็บสถิติต่างๆ รวบรวมสถิติปริมาณงานของหน่วยงาน
  • งานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 15189, ISO 15190, ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และสถาบันรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
  • เป็นกรรมการ อนุกรรมการในคณะทำงานของหน่วยงานภาควิชา หรือคณะฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

  - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี                                                    20,090  บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์)                   1,000  บาท
  • เงิน พ.ต.ส.                                                               1,000  บาท
  • (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :