รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยกเว้นสาขาวิชาการเกษตร, ศิลปศาสตร์ และช่างกล

  2. เพศหญิง 

  3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Offices ได้เป็นอย่างดี และภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. เก็บเงินค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม ออกใบแจ้งหนี้สิทธิต่าง ๆ และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในเวลาราชการ ทั้งระบบ OPD และ IPD

  2. สรุปยอดเงินกระทบกับรายงาน จัดเก็บใบเสร็จรับเงินประจำวันพร้อมนำส่งเงินในแต่ละรอบการปฏิบัติงาน

  3. ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายการรับชำระค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้มารับบริการ

  4. เบิกใบเสร็จรับเงินเพื่อปฏิบัติงานประจำจุดต่าง ๆ

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน (ครึ่งวัน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                     

  11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                          

  - ตรวจสุขภาพประจำปี  

  - ประกันสุขภาพกลุ่ม     

  -เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (กรณีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี)

  - อื่นๆ 

    *ความก้าวหน้าในสายงาน       

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :