รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
 • เปิดรับสมัคร :
  20 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  22 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  8 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาพื้นฐาน
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานวิจัย
  1.1 วางแผนการนัดเก็บข้อมูลอาสาสมัครในโครงการวิจัยที่ขอใช้งานการวิเคราะห์การเดินและการเคลื่อนไหว
  1.2 เก็บข้อมูลการเดินและการเคลื่อนไหวในอาสาสมัครงานวิจัย
  1.3 วิเคราะห์ผลข้อมูลการเดินและการเคลื่อนไหวในอาสาสมัครงานวิจัย
  1.4 จัดทำรายงานผลการเดินและการเคลื่อนไหวในอาสาสมัครงานวิจัย
  2. งานบริการ
  2.1 การวิเคราะห์ผลการรักษาโดยการใช้กายอุปกรณ์
  2.1.1 วางแผนการนัดเก็บข้อมูลการวัดผลการเดินและการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่ใช้งานกายอุปกรณ์
  2.1.2 เก็บข้อมูลการวัดผลการเดินและการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่ใช้งานกายอุปกรณ์
  2.1.3 วิเคราะห์ผลข้อมูลการเดินและการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่ใช้งานกายอุปกรณ์
  2.1.4 จัดทำรายงานผลการเดินและการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่ใช้งานกายอุปกรณ์
  2.2 การฝึกกายภาพบำบัดโดยใช้การเคลื่อนไหวแบบปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์จำลองแบบเสมือนจริง ผ่านวัตถุเสมือนในสภาพแวดล้อมจริง (Augmented Reality) และสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality)
  2.2.1 วางแผนการนัดฝึกกายภาพบำบัด โดยใช้การเคลื่อนไหวแบบปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์จำลองแบบเสมือนจริง ผ่านวัตถุเสมือนในสภาพแวดล้อมจริง (Augmented Reality) และสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality)
  2.2.2 เก็บข้อมูลการวัดผลการฝึกกายภพบำบัด โดยใช้การเคลื่อนไหวแบบปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์จำลองแบบเสมือนจริง ผ่านวัตถุเสมือนในสภาพแวดล้อมจริง (Augmented Reality) และสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality)
  2.2.3 วิเคราะห์ผลข้อมูลการเดินและการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่ฝึกกายภาพบำบัดโดยใช้การเคลื่อนไหวแบบปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์จำลองแบบเสมือนจริง ผ่านวัตถุเสมือนในสภาพแวดล้อมจริง (Augmented Reality) และสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality)
  2.2.4 จัดทำรายงานผลการเดินและการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่ฝึกกายภาพบำบัดโดยใช้การเคลื่อนไหวแบบปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์จำลองแบบเสมือนจริง ผ่านวัตถุเสมือนในสภาพแวดล้อมจริง (Augmented Reality) และสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality)
  3. งานการศึกษา
  3.1 จัดเตรียมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินและการเคลื่อนไหวแบบปฏิสัมพันธ์ ตามเวลาจริง Gait Realtime Analysis Interactive Lab (GRAIL) สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรกายอุปกรณ์
  3.2 ช่วยอาจารย์ดูแลนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนโดยใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินและการเคลื่อนไหวแบบปฏิสัมพันธ์ ตามเวลาจริง Gait Realime Analysis Interactive Lab(GRAIL) สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรกายอุปกรณ์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 23,440 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ