รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานการเงินและบัญชี (แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ)
 • จำนวน :
  8 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  22 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  2 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขายกเว้น เกษตรและช่างฯ  (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปีนับจากวันที่สมัคร
  4. มีทักษะการใช้โปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีใจรักงานบริการ
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  2. ออกใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  3. นำส่งเงินรายได้คณะฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังการเงินส่วนกลางเพื่อดำเนินการต่อ
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนวุฒิ ปวส. 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท (มีค่าตอบแทนเมื่ออยู่กะ/เวร)
  2. การตรวจสุขภาพประจำปี
  3. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  4. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  5. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  6. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  7. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  8. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  9. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  10. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  11. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  12. ทุนการศึกษาบุตร
  13. เครื่องแบบบุคลากร
  14. โอกาสในการปรับประเภทการจ้าง จากลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ซึ่งจะมีสิทธิและสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น *เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด*

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ