รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (หน่วยพัฒนาคุณภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  29 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านธุรการ, การบริหารงานทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้น เกษตร ศิลปะ ช่าง อาหาร (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel และ PowerPoint ได้
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  6. มีทักษะงานด้านธุรการ, การทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน, การจัดเลี้ยง
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดเตรียมการประชุมต่างๆ ของหน่วยพัฒนาคุณภาพ เช่น การจองห้องประชุม การจัดเตรียมห้องประชุม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม จัดเตรียมอาหารรับรอง
  2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายของหน่วยพัฒนาคุณภาพ เช่น การเบิกจ่ายพัสดุ การเบิกจ่ายค่าจัดเลี้ยงในการประชุมต่างๆ ของหน่วยฯ
  3. ร่าง-พิมพ์ จัดทำหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยพัฒนาคุณภาพ การรับ-ส่งเอกสารต่างๆ ของหน่วยพัฒนาคุณภาพ และการติดตามความคืบหน้าของเอกสาร
  4. จัดเตรียมโครงการและการสัมมนาต่างๆ ของหน่วยพัฒนาคุณภาพ
  5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอกภาควิชา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพ
  6. ประสานงาน ดูแลครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ของหน่วยพัฒนาคุณภาพให้มีความพร้อมใช้งาน
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลางของภาควิชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียน : ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word), การทำหนังสือราชการ
  • สอบสัมภาษณ์ : บุคลิกภาพ ทัศนคติในการทำงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ