รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยพยาบาล (ส่องกล้องทางเดินหายใจ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  21 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุ 20 - 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นเวรเป็นกะได้ 
  • มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
  • มีการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)
  • มีความสามารถในการปฎิบัติงานและทักษะเฉพาะทาง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการลงบันทึก
  2. การช่วยแพทย์และพยาบาลทำหัตถการต่างๆ ในการวินิจฉัยและรักษาภายในหน่วยส่องกล้องทางเดินหายใจ ได้แก่ หัตถการส่องกล้องทางเดินหายใจ และหรือหัตถการพิเศษอื่นๆ เช่นการทำ Whole Lung Lavage เป็นต้น
  3. การจัดเตรียมกล้องส่องตรวจให้เหมาะสม และพร้อมใช้ ในการทำหัตถการส่องกล้องทางเดินหายใจ และหรือหัตถการพิเศษอื่นๆ ภายในหน่วยส่องกล้องทางเดินหายใจ
  4. การจัดเตรียมเครื่องมือช่วยแพทย์และพยาบาล ในการทำหัตถการหัตถการส่องกล้องทางเดินหายใจ และหรือหัตถการพิเศษอื่นๆ ภายในหน่วยส่องกล้องทางเดินหายใจให้มีความเหมาะสมและพร้อมใช้งาน
  5. การดูแล รักษา และตรวจสอบกล้องส่องตรวจและเครื่องมือ เวชภัณฑ์ และน้ำยา รวมทั้งห้องส่องตรวจ ภายในหน่วยส่องกล้องทางเดินหายใจให้มีความเหมาะสมและพร้อมใช้งาน
  6. การดูแล รักษา ตรวจสอบ และจัดเตรียมเครื่องใช้ต่างๆ ภายในหน่วยงานส่องกล้องทางเดินหายใจ ได้แก่ Station เครื่องกำเนิดแสง เป็นต้น ให้มีความเหมาะสมและพร้อมใช้งาน
  7. การทำความสะอาดกล้องส่องตรวจด้วยการทดสอบ Leakage Test , การทำ Manual Cleaning และการล้างด้วยเครื่อง AER-AW ตามมาตรฐาน
  8. การจัดเก็บกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจภายในตู้เก็บกล้องส่องตรวจตามมาตรฐาน
  9. ปฏิบัติตามหลักการ Sterile ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  10. การให้คำแนะนำเบื้องต้นทั้งก่อน ขณะ และหลังทำหัตถการนั้นๆ รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยภายในหน่วยส่องกล้องทางเดินหายใจ 
  11. การจัดท่าผู้ป่วยในการทำหัตถการส่องกล้องทางเดินหายใจ และหรือหัตถการพิเศษอื่นๆ ภายในหน่วยส่องกล้องทางเดินหายใจ ได้อย่างถูกต้อง 
  12. การจัดการสิ่งส่งตรวจ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติงาน 2-3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :

  • อัตราเงินเดือน  12,590 บาท
  • เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 695 บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 500 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ