รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานจราจรและความปลอดภัย (ลดสก 0029))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิประถมศึกษา (ป.6)

   2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร

  3. ผ่านการเกณฑ์ทหารและถือสัญชาติไทย

  4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงและไม่ติดยาเสพติดที่ให้โทษทุกชนิด

  5. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้

   6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน

   7. มีความสามารถในการสื่อสารผู้อื่นได้อย่างเข้าใจชัดเจน

   8. มีพื้นฐานวิทยุสื่อสารของทางราชการ คลื่นความถี่ 142.525 MHz

  9. หากมีประสบการณ์และการฝึกอบรมด้านรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. กำกับดูแล ควบคุม รปภ. เอกชนให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

  1.1 พื้นที่ส่วนกลาง จำนวน 56 คน

  1.2 อาคารมหิดลสิทธาคาร จำนวน 19 คน

  1.3 อาคารปฏิบัติการเรียนรวมการศึกษาทั่วไป จำนวน 10 คน

  1.4 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชชาติ จำนวน 10 คน

  1.5 อาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 24 คน

  2. การจัดการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน หรือมีกิจกรรมในพื้นที่

  3. ดูแลและรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการหมุนเวียน 24 ชั่วโมง

  4. ตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ

  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ 8,690 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุค08ลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ 1113 ในวันเวลาราชการเท่านั้น
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ