รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์ (ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน)
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 
  • มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์ประเภท 2
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย-ดึก)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้บริการรถ (AMbulance) ควบคุมดูแล และเตรียมความพร้อมสภาพรถ อุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในรถ ทั้งก่อนและหลังใช้งานของรถทุกคัน
  • เตรียมความพร้อมเส้นทาง / สถานที่ รับ-ส่งผู้ป่วย
  • ดำเนินการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รับ-ส่งผู้ป่วยตามที่แผนก ER ร้องขอเพื่อรับ-ส่งผู้ใช้บริการถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยและทันเวลา
  • ดำเนินการบันทึกตรวจเช็คสภาพรถทุกคัน ให้พร้อมใช้งาน พร้อมบันทึกลงในรายงานประจำวัน (ของรถแต่ละคัน)
  • ตรวจสอบประมาณ Oxygen ในถังประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน รวมทั้งเปลี่ยนและเติมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • ดูแล ทำความสะอาดรถพยาบาลและอุปกรณ์หลังการออกปฏิบัติงาน เพื่อพร้อมใช้งานครั้งต่อไป
  • ปฏิบัติงานเป็นทีมกู้ชีพช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน เช่น การกดหน้าอก , การช่วยหายใจ โดยใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจและการจัดเตรียมเครื่องมือ
  • ใช้อุปกรณ์ดาม และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย และสามารถใช้วิทยุสื่อสารประสานงานกับศูนย์วิทยุอย่างดี 
  • ร่วมจัดเตรียมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย อุปกรณ์เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ กับพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจและเตรียมพื้นที่ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งเวลารายงานตัวและสถานที่ให้ทราบภายหลัง
  • สอบภาคปฏิบัติ 3 วัน
  • ตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม
  • ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
  • เงินเพิ่มค่าครอบชีพชั่วคราว 1,500 บาท 
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับ-ส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 และ 147 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :