รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนาการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  25 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  15 พฤษภาคม 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่
  4. มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มาตรฐานหลักสูตร และการจัดทำหลักสูตร และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี และมีความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
  6. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสมกับการนำไปใช้
  7. มีทักษะในการติดต่อประสานงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  8. มีทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนอยู่ในระดับดีมาก มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารราชการ มีความสามารถในการสรุปสาระสำคัญจากการประชุม/การสืบค้นข้อมูล และสามารถจัดทำรายงานการประชุมได้
  9. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนอยู่ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                    - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน

                    - คะแนน TOEFL iBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

                    - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

                    - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

                     - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

                     - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

                     - MU GRAD PLUS ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

                     - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

  หมายเหตุ: กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ 0517/ว.6459 ลว. 10 ตุลาคม 2559 และที่ศธ 0517/ว.2176 ลว. 5 เมษายน 2560 (ไม่ต้องยื่นคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรและรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ประสานงานการประชุม จัดทำเอกสารการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรต่ำว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี
  3. บันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรในระบบบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
  4. บันทึกและตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรในระบบข้อมูลหลักสูตรเพื่อพิจารณารับรองหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
  5. ประสานงานด้านการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการทำงาน (CWIE) กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
  6. สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งเสนอแนวคิด ประสานงาน วางแผนและดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ
   ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านระบบหลังหน่วยกิตและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 849 4574 ในวันเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ