รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานประจำห้องทดลอง
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
 • เปิดรับสมัคร :
  26 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  2 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  22 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  3. จบการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft office ได้
  5. มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
  6. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำชุดตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย หลอดเลือด กระบอกใส่ปัสสาวะ ใบเอกซเรย์ปอด และเอกสารการตรวจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เตรียมพิมพ์ QR Code เป็นแบบสติ๊กเกอร์ เพื่อติดภาชนะชุดตรวจสุขภาพ
  3. บริหารจัดการชุดตรวจสุขภาพที่เหลือจากเสร็จสิ้นในแต่ละงาน
  4. ตรวจสอบจำนวนและความพร้อมของพัสดุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมชุดกิ๊ฟเซ็ต พร้อมทั้งแจ้งเบิกกับเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน
  5. นับคะแนนแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพ และพิมพ์ข้อคิดเห็น
  6. ออกหน่วยให้บริการกับงานบริการตรวจสุขภาพ และหน่วยบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์ และทดลองปฏิบัติงาน 2 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) อัตราค่าจ้าง ๘,๖๙๐ บาท  ค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และค่าครองชีพเพิ่มเติม ๑,๕๐๐ บาท

  - ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2834
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ