รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  9 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  16 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  16 พฤษภาคม 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา หากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. หากประสบการณ์การทำงานด้านการบริหาร ธุรการ หรือเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office
  6. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี 
  7. ประวัติผู้สมัคร (Resume) ภาษาไทย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานบริหารและธุรการ ได้แก่ งานสารบรรณ 
  2. งานการเงินและพัสดุ 
  3. งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
  4. งานสนับสนุนงานจัดประชุมวิชาการและจัดอบรมระยะสั้น 
  5. งานประกันคุณภาพ 
  6. งานบริหารทั่วไป 
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  ๑๕,ooo บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  - ประกันสังคม
  - เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์
  - เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - ประกันสุขภาพ
  - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  - วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี (สะสมได้)
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ