รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  28 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  28 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  28 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มากกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่มี ก.พ. หรือ สกอ.รับรอง

  2. อายุไม่เกิน 40 ปี

  3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มากกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

   5. หากเป็นเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

   6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดีมาก และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยผลการทดสอบมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว วิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

      ลำดับที่

        ประเภทคะแนนทดสอบ

            คะแนน

          1

  IELTS (Academic Module)

                 3

          2

  TOEFL IBT (Internet Based)

                29

          3

  TOEFL- ITP

               390

          4

  TOEFL- CBT

                90

          5

  TOEIC

               400

          6

  MU GRAD Test

                36

         7

  MU GRAD Plus

                40

         8

  MU-ELT

                56

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                     

   

   

   

   

  7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้

  8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  9. สามารถใช้งานเครื่องมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น เครื่องวิเคราะห์แก๊ส, เครื่อง Isokinetic, และจักรยานวัดงานได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้บริการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  2. สนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก

  3. ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  4. รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลการทำวิจัยของวิทยาลัยฯ

  5. ให้คำแนะนำ/แก้ไข/ประสานงาน/ติดตามความก้าวหน้าระหว่างผู้วิจัยและศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนในการเสนอขอคำรับรองฯ แก่คณาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ

  6. ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามพันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ

  7. สนับสนุนการวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของคณาจารย์และบุคลากร

  8. สนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเพื่อเข้ารับ     

   : สอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ (คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)

   : สอบสัมภาษณ์ (ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเสนอผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น Portfolio หรือ Website (ถ้ามี)) (คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

     1. เงินเดือน 23,440 บาท

     2. ศูนย์ออกกำลังกาย SS Sports Center/ สระว่ายน้ำ/สนามแบดมินตัน สำหรับบุคลากร

     3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

     4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

     5. การตรวจสุขภาพประจำปี

     6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช

     7. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

     8. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น

     (Flexible Benefit)

     9. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด

     10. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

     11. เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หน่วยทรัพยากรบุคคล 113,114
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :