รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  10 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  25 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) หรือเทียบเท่า
  2. ทักษะและประสบการณ์

  - มีทักษะในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจ้งผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

  - มีใจรักการบริการ มีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อผู้ป่วย

  - สามารถทำงานได้ในสภาวะที่มีแรงกดดันสูง ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

  - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

  - มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ

  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ

  - สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

  - มีความสามารในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ และสรุป

  - มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงความคิดเห็น

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.      บริหารจัดการคิว และให้คำแนะนำผู้รับบริการเจาะเลือด การเก็บสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยนอกของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  ๒.      ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก

  ๓.      ดูแลการจ่ายภาชนะ และอุปกรณ์ในการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับหอผู้ป่วย

  ๔.   รับผิดชอบในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ภายในงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  ๕.      งานสารบรรณ (การรับหนังสือเข้า – ออกจากหน่วยงาน) งานพิมพ์เอกสาร และงานบุคคลของศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ

  ๖.      ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 15,000 บาท

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2834
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ