รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริการฝึกอบรมทันตเเพทย์ประจำบ้าน งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  28 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  23 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดง วิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานบริการนักศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เช่น งานบริการด้านการวิจัยของนักศึกษา เป็นต้น
  2. งานด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
  3. งานด้านระบบสารสนเทศของหลักสูตร (ระบบ DTEDU)  
  4. การจัดทำข้อมูลทางสถิติต่างๆ ของหลักสูตร เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร เป็นต้น  
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบคอมพิวเตอร์ (Microsoft Offices)
  2.  สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท)                                 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี  

  - ประกันสุขภาพกลุ่ม

  - เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (กรณีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี)

  - ฯลฯ

   *ความก้าวหน้าในสายงาน       

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :