รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  29 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  24 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี

  3. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ทุกสาขา

  4. มีบุคลิกภาพที่ดีและสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

   7. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี           

  8. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคลากรหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

  9. ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือพิษสุราร้ายแรง

  10. หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดทำรายงานการใช้ตราประทับในแต่ละเดือน

  2. ประสานงานกับทีม Support เกี่ยวกับปัญหาการใช้งานของระบบลานจอด

  3. บันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมอุปกรณ์และปัญหาของระบบลานจอด

  4. ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรจอดรถ, การ E- Stamp และเอกสารการปรับบัตรจอดรถหาย แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบลานจอด แนะนำ เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้บริการที่จอดรถ

  5. ประสานงานกับสมาชิกและลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการลานจอด

  6. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบลานจอด แนะนำ เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้บริการที่จอดรถ

   7. ตรวจสอบสถานะภาพถ่าย หรือสถานการณ์จอดค้างคืนในแต่ละวัน ติดตามงาน เคลมประกัน

  8. ช่วยดูแลประสานงาน social media รวมถึงตอบข้อมูลของลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ

   9. ตรวจสอบความเสียหายหลังจากการใช้ห้องประชุม

   10. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

  11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์
  ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,400 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8496095,6096
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :