รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) ขึ้นไปหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถยก แบก เคลื่อนย้าย วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของหนักได้
  4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  5. ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือพิษสุราร้ายแรง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานขับรถดั้มเปอร์ ทำความสะอาดพื้นถนนรอบมหาวิทยาลัยให้สะอาดเรียบร้อย (ช่วงเวลา 05.00 – 13.00 น.)

  2. ช่วยสนับสนุนในการซ่อมบำรุง รักษารถยนต์ อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  3. ปฏิบัติงานให้บริการขนย้ายสิ่งของ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ด ฯลฯ ตามที่หน่วยงานขอความอนุเคราะห์

  4. ปฏิบัติงานตามภารกิจเร่งด่วน เช่น การขอกำลังพลในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ

  5. ปฏิบัติงานให้บริการจัดสถานที่แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

  6.  อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในการติดต่อขอรับอุปกรณ์

  7.  ปฏิบัติงานในขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมัก เช่น การบดกิ่งไม้ การขึ้นกองปุ๋ย รถน้ำ เติมลม การนำปุ๋ยหมักตากแดด รวมถึงขั้นตอนการบรรจุเพื่อจัดจำหน่าย

  8.  ปฏิบัติงานในขั้นตอนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

  9. ปฏิบัติงานในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

  10.  ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ 8,690 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ 1113 ในวันเวลาราชการเท่านั้น
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ