รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  3 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  22 มิถุนายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  16 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  16 กรกฎาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

  2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์

  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดเตรียมยูนิตทำฟัน และบริเวณทำงานให้สะอาดพร้อมสำหรับปฏิบัติงานและจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติงาน

  2. จัดเตรียมแฟ้มเวชระเบียน ฟิล์ม ทันตอุปกรณ์และวัสดุ ให้พร้อมสำหรับ
  การรักษา

  3. ต้อนรับ อำนวยความสะดวก และช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์

  4. ทำการนัด เลื่อนนัด พร้อมติดตามการรักษาของผู้ป่วย

  5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ และช่วยทำซับพลายของคลินิกทันตกรรมพิเศษ
  ในวันพุธ

  6. ช่วยสอน แนะนำนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ในการฝึกภาคปฏิบัติคลินิก

  7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       9,400  บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)

   - ตรวจสุขภาพประจำปี

  - ฯลฯ           

  ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ