รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (เงินเดือนและค่าตอบแทน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • เปิดรับสมัคร :
  28 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  19 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-5
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - ไม่จำกัดเพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)

  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขา 

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ๐ - ๕ ปี

  - มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี 

  - ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  - IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓

  - TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙

  - TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙๐

  - TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙๐

  - TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐

  - MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖

  - MU-ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖

  - มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี 

  - มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

  - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point ) Google sheets, Google forms,ได้เป็นอย่างดี

  - หากมีประสบการณ์ด้านระบบงาน MU-ERP (Mahidol University Enterprise Planning) ระบบบริหารงานเงินเดือนและค่าตอบแทน (PY : Payroll Administration) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  - หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และมีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำ/ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ ตามประกาศ,คำสั่งของวิทยาลัยฯ/เสนอขออนุมัติ พร้อมประมวลผล
  2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลเงินได้และเงินหักของพนักงานทุกประเภทผ่านระบบ SAP
  3. ประมวลผลข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในระบบ SAP  และตรวจสอบความถูกต้องของสรุปรายงานเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ พร้อมเสนออนุมัติ
  4. ดำเนินการจัดทำและนำส่งรายงานต่างๆ
  5. ดำเนินการจัดทำ/นำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายเดือน และรายปี ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
  6. จัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น ธนาคารต่างๆ ,           กรมสรรพากร,หน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล
  7. ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการค่าตอบแทน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราแรกบรรจุ ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่รับ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2525 ต่อ 1131
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ