รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกำหนดอาหาร (หน่วยโภชนาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 มิถุนายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร, โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร, สาขาโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหาร, โภชนาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ด้านผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน ด้านกุมารเวชจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินงานประเมินภาวะโภชนาการ และดูแลภาวะโภชนาการตามขั้นตอนของกระบวนการให้โภชนบำบัต

  2. ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและโภชนบำบัด แก่ผู้ป่วย และญาติเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ ตามหลักโภชนาการ โภชนบำบัดซึ่งสอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์

  3. Round Ward ร่วมกับแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและประเมินอย่างต่อเนื่อง

  4. ดำเนินงานวิชาการ มีส่วนร่วมในการวิจัย การเรียนการสอน พัฒนางานคุณภาพ เผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูก และผลิตสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆทางต้านอาหารและโภชนาการ

  5. เป็นวิทยากรในโครงการและงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกันและตูแลสุขภาพ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 2-3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ :

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :