รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • เปิดรับสมัคร :
  2 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 มิถุนายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านงานHA หรือการพัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวข้องในงานการรักษาพยาบาล อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ไม่หมดอายุ (นับถึงวันสมัคร)
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.   งานเยี่ยมบ้านกับนักศึกษาแพทย์ปี 4 และทีมสหวิชาชีพ
        1.1  ออกเยี่ยมบ้านกับนักศึกษาแพทย์ปี 4-5 และทีมสหวิชาชีพ

        1.2  ประชุมวางแผนก่อนการเยี่ยมบ้านและหลังการเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

  2.  งานพัฒนาคุณภาพของภาควิชาฯ ในด้านต่างๆ

       2.1 การรวบรวมผลงานตามตัวชี้วัดของแต่ละทีมดูแลผู้ป่วย

       2.2 ประเมินผลการดำเนินงานของทีมดูแลผู้ป่วย
       2.3 รวบรวมและพัฒนา Service Profile ของทีมดูแลผู้ป่วย
       2.4 ร่วมทำงานจัดการความเสี่ยงและอุบัติการณ์
       2.5 ประสานงานเพื่อให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้

      2.6 เป็นคณะทำงานพัฒนาคุณภาพงานของภาควิชาฯ

       2.7 เป็นตัวแทนภาควิชาฯ ในการทำงานพัฒนาคุณภาพงานของคณะฯ

       2.8 เข้าร่วมประชุมทีมพัฒนาคุณภาพงานบริการภาควิชาฯ
  3.  การให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยคลินิกดูแลและบรรเทาอาการ

  4.  รวมรวมข้อมูลและบันทึกสถิติผู้ป่วยคลินิกดูแลและบรรเทาอาการ          

  5.  งานประชุมวางแผนดูแลผู้ป่วยร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ
       5.1  คลินิกดูแลและบรรเทาอาการ

       5.2  Home care conference ทุกวันพุธเช้า

  6.  งาน Audit เวชระเบียน

       6.1  สุ่ม/ยืมเวชระเบียน

       6.2  บันทึกรายละเอียดจากการ audit เวชระเบียน   

       6.3  คิดคะแนน audit

  7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบการปฏิบัติ 3 วัน
  • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
  • ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิ ปริญญาโท  23,340  บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
  • ค่าวิชาชีพ  2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 - 2,000 บาท
  • เงินพตส. 1,000 - 2,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 147 (คุณชนัญญา)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :