รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 • เปิดรับสมัคร :
  2 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  2 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ การเขียน web application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการเขียนโปรแกรม SOL, ASP, Net มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
  ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
  ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริหารจัดการระบบ ISCV และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ดูแลระบบ ISCV ที่มีการเชื่อมต่อไปใช้งานในสาขาวิชาต่างๆ Med. CVT และกุมาร
  3. วิเคราะห์ความต้องการของระบบและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ 
  3.1 รวบรวมและนำข้อมูลปัญหามาวิเคราะห์ 
  3.2 ออกแบบการทำงานของระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
  3.3 ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานและประสานงานระหว่างผู้ใช้งานกับนักพัฒนาระบบ 
  3.4 วิเคราะห์ / ประเมินผลเพื่อหาความเป็นไปได้ของระบบ 
  3.5 มีการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
  4. การดูแลและบริหารจัดการการใช้งานระบบโรงพยาบาล  
  4.1 จัดเก็บปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลใหม่และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4.2 ประสานงานและติดตามปัญหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  4.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานและคณะฯ
  5. ประชุมคณะทำงานทีม IT เพื่อวางแผนจัดทำร่างวางแผนการทำงานประจำปี หรือแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ 
  6. จัดทำทะเบียน, วางแผนทดแทนและบำรุงรักษา และส่งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Hardware ที่เสื่อมสภาพ
  7. บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (user account) กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน authentication & authorization ในการใช้งานระบบต่างๆ ของศูนย์โรคหัวใจฯ
  8. ดูแลการทำงานของ ISCV และแก้ไขปัญหาของระบบ 
  9. บริหารจัดการ / ประสานงานกับบริษัทฯ ด้าน software เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  10. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงแผ่น CD และลงข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบ ISCV
  11. ภาระงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร ได้แก่ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์โรคหัวใจฯ และคณะฯ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. สมาชิก Siriraj Fitness Center ราคาพิเศษสำหรับบุคลากร 
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ