รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ครูพี่เลี้ยง
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
 • เปิดรับสมัคร :
  4 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  17 พฤษภาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  การดูแล การสอน เด็กปฐมวัย (ถ้ามี)
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เท่านั้น
  2. เพศหญิง สุขภาพแข็งแรง
  3. ได้รับใบประกาศหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 ในรุ่น 1-5 หรือมีชั่วโมงเรียนรู้ในฐานสมาชิก NICFD มากกว่า 100 ชั่วโมง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) ได้ในระดับพอใช้หรือระดับดี
  6. ต้องไม่สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หรือใช้สารเสพติดให้โทษทุกประเภท (ยกเว้นกรณีแพทย์สั่ง)
  7. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีการประพฤติผิดทางเพศ โดยผู้สมัครต้องยืนยันว่าไม่เคยถูกลงโทษ (ทางวินัย การบริหารหรือทางอาญา) ที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ หรือออกจากงานเพื่อรอการสอบสวนและปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนดังกล่าว ท่านต้องยินดีที่จะตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือเมื่อสถาบันฯขอข้อมูล
  8. ต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) 
  9. ต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนรา 2019 (COVID-19) มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เข็ม
  10. ไม่ใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุตำแหน่งประเภทดังกล่าว

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
  1.ทักษะที่จำเป็น (Essential Skills): 
    1.1 เทคนิคการสื่อสารกับเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.2 ทักษะการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กปฐมวัย
    1.3 ทักษะการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง
    1.4 ทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียนในระดับดี 
    1.5 ทักษะการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย
    1.6 ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  2.คุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็น (Other Qualifications): 
    2.1 รักและเข้าใจเด็ก มีความเมตตา กรุณา และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัย
    2.2 มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และคล่องตัว พร้อมกับปฏิภาณไหวพริบดี
    2.3 มีความอดทนอดกลั้นยอมรับภาวะความกดดันได้ดี 
    2.4 มีทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ 
    2.5 ทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
  3.การฝึกอบรมที่จำเป็น (Essential Training Courses):
    3.1 Nature Based: การส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัยโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน
    3.2 Inclusive Classroom: การจัดบริการเรียนร่วมเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กกลุ่มพิเศษ
    3.3 เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก
    3.4 การสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ
    3.5 การดูแลและสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก 
    3.6 การประดิษฐ์สื่อต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  ภาระงานที่รับผิดชอบ
  1. งานดูแลเด็ก  
    1.1 รับ – ส่งเด็กจากผู้ปกครอง
    1.2 ดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
    1.3 ดูแล และสนับสนุน ให้นักเรียนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัย
    1.4 จัดอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำวันของนักเรียน
    1.5 ดูแลความปลอดภัย และความสะอาดเด็กระหว่างวัน
    1.6 สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มีความอบอุ่น เกื้อหนุน ปลอดภัย
    1.7 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน
    1.8 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง
    1.9 สื่อสารกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
    1.10 ดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน ของเล่น และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่เด็กต้องสัมผัส
    1.11 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
  2. งานด้านการเรียนการสอน
    2.1 ช่วยครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรม
    2.2 ช่วยครูประจำชั้นจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรม
    2.3 ช่วยครูประจำชั้นประเมิน และบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
    2.4 ช่วยครูประจำชั้นออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียน
    2.5 ช่วยครูประจำชั้นจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
  3. งานธุรการ 
    3.1 เช็คสถิติเด็กภายในห้องเรียนที่รับผิดชอบ
    3.2 ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ภายในศูนย์ เช่น ตรวจสุขภาพเด็ก ดูแลความปลอดภัยขณะเด็กเล่นสนาม และทำกิจกรรมดูแลความสะอาดของชั้นเรียนที่รับผิดชอบ และตรวจเช็คของใช้ของเด็กของชั้นเรียน
  4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง
   

  **ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการบรรจุ
       1. ต้องเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 : การศึกษาเพื่อการเข้าสู่สายอาชีพอย่างมีคุณภาพ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยสถาบันฯ จะเป็นผู้ให้ทุนการศึกษาดังกล่าว และต้องเรียนให้จบภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
       2. เข้าปฏิบัติงานฐานะพี่เลี้ยง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ควบคู่กับการเรียนตามข้อ 1
       3. ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21  : การศึกษาเพื่อการเข้าสู่สายอาชีพอย่างมีคุณภาพ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
       4. สถาบันฯ จะออกใบรับรองการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการจ้าง
       5. ต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.30 น. หรือตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยกำหนดได้
       6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการตามภารกิจที่กำหนด
       7. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ หรือของมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างสม่ำเสมอ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.ประวัติของผู้สมัคร
  2.การสอบปฏิบัติจริง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวน 8 ชั่วโมง (07.30 – 15.30 น.)  1 วัน
  3.การสอบสัมภาษณ์
  4.การสอบด้านจิตวิทยา

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนรวมค่าครองชีพชั่วคราว(ตามคุณวุฒิ)
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  อัตราเงินเดือน 8,690 บาท  ค่าครอบชีพชั่วคราว 1,500 บาท
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราเงินเดือน 9,400 บาท  ค่าครอบชีพชั่วคราว 1,500 บาท
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อัตราเงินเดือน 11,500 บาท  ค่าครอบชีพชั่วคราว 785 บาท
  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
   - ประกันสังคมขั้นพื้นฐาน
   - สวัสดิการตามประกาศของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
   - สิทธิการลาหยุดงานเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประเภทการจ้าง
  ระยะเวลาการจ้าง : 1 ปี หรือตามจำนวนการเปิดชั้นเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

 • หมายเหตุ :
  เฉพาะวันและเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. (เท่านั้น)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานแผนและทรัพยากรบุคคล 02-441-0608 ต่อ 1327
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :