รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  3 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์งานด้านHRจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา บัญชี ,บริหารธุรกิจ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินการตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ ดังนี้

  1.1    ตรวจสอบข้อมูลค่าตอบแทนต่างๆ ตามประกาศ/คำสั่ง/วงเงินงบประมาณ /ระยะเวลา /รายชื่อผู้มีสิทธิ

  1.2    เสนอขออนุมัติหลักการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา และค่าตอบแทนอื่น ๆ พร้อมเสนออนุมัติ

  1.3    จัดทำข้อมูลเวียนสำรวจหน่วยงานรับรองข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนประเภทต่างๆ

  1.4    จัดทำ/ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ ตามประกาศ,คำสั่งของคณะฯ/เสนอขออนุมัติ พร้อมประมวลผลผ่านระบบSAP

  2.      งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  1 - 3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 147 (คุณชนัญญา)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :