รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
 • เปิดรับสมัคร :
  3 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการดูแลผู้ป่วย medicine ไม่น้อยกว่า 1 ปี และอายุรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่ยังไม่หมดอายุ 
  • มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วย medicine  ไม่น้อยกว่า 1 ปี และอายุรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้การดูแลผู้ป่วย โรคฮีโมฟิเลีย โรคเลือดออกง่ายอื่น ๆ และหลอดเลือดอุดตัน พร้อมติดตามการรักษาผู้ป่วยต่อเนื่อง

   2 ทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วย เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ

   3 ลงทะเบียนการเบิกจ่ายแฟคเตอร์เข้มข้นหรือสารทดแทนให้แก่ผู้ป่วยในระบบประกันสุขภาพ

   4 ให้บริการสอนและเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง การดูแลตนเองและการฉีด Factor ให้แก่ผู้ป่วย

   5 ร่วมสอน ฝึกอบรม แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตัน

   6 ร่วมทำงานวิจัย หรือมีงานวิจัยของตนเองที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี

   7. ทำงานพัฒนาคุณภาพตามนโยบายคณะหรือศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี

   8. ติดต่อ และประสานงานระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของศูนย์โรคเลือดออกง่าย
        และหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี

   9. ติดต่อ และประสานงาน (Multidisplinary) และให้การดูแลติดตามเรื่อง homecare ร่วมกับทีม home visit

   10 จัดเก็บ ลงทะเบียน และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี

   11 บริหารจัดการคลินิกโรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตัน (Comprehensive clinic)  

   12 ร่วมคิดค้นวิธีการพัฒนาศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี เพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์             

   13 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   สอบสัมภาษณ์

  - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 2,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินรางวัลประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :