รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3 ด้าน)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  26 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  16 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน งานนโยบายและแผนฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี การเงิน การบัญชี สารสนเทศ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
  4. สามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์
  5. สามารถทำงานในวันหยุด และ/หรือ นอกเวลาราชการ
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านนโยบายและแผน 1 อัตรา

  1. รับผิดชอบงานวิเคราะห์งบประมาณรายรับ รายจ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน ตามพันธกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของภาควิชา
  2. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยง และข้อมูลสถิติ ตัวชี้วัด การติดตามผล วิเคราะห์ รายงานผล และจัดทำสื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของภาควิชารายไตรมาส / รายปีงบประมาณ
  3. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนงานของมหาวิทยาลัย ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับภาควิชา
  4. สนับสนุนงานบริการวิชาการ งานวิจัย และประสานเรื่องทั่วไป และการจัดประชุมวิชาการตามแผนปฏิบัติการของภาควิชา
  5. ดำเนินการจัดประชุมของหน่วยงาน การจัดทำรายงานการประชุม
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


  ด้านการเงิน 1 อัตรา

  1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร กำกับดูแล สนับสนุน งานการประเมินต้นทุน การกำหนดอัตราค่าบริการในกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  2. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานบริหาร กำกับ ดูแล งานงบประมาณการเงิน ตรวจสอบ ควบคุม และจัดทำเอกสารการขออนุมัติในหลักการงบประมาณในโครงการเดิม โครงการใหม่ และงบประมาณค่าใช้จ่าย
  3. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกลุ่มงานเบิก-จ่าย ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภาควิชา และดำเนินเกี่ยวกับการขอสำรองเงินยืมทดรองจ่าย การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายภาควิชา
  4. วิเคราะห์รายงานการเงิน ผลการดำเนินงาน (รายได้-รายจ่าย) รายไตรมาส / รายปีงบประมาณ
  5. การจำหน่าย จัดส่ง หนังสือตำรา สรุปสินค้าคงเหลือ และรายงานข้อมูล จัดทำบัญชีการเงิน และสรุปเงินนำส่งเงินรายได้คณะฯ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ด้าน IT 1 อัตรา

  1. งานบริหารจัดการ สำรวจสถานที่ ตรวจสอบวางแผนเก็บคลังสำรอง กำกับ ติดตาม ดูแล และสรุปบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษา
  2. กำกับดูแล และงานซ่อมแซม อาคารสถานที่ และด้านสารสนเทศ ระบบ และอุปกรณ์ ต่างๆ
  3. กำกับดูแล งานทะเบียน พัสดุครุภัณฑ์
  4. งานจ้างดูแลอาคารสถานที่ต่างๆ ในหน่วยงาน (จ้างประจำปี)
  5. รับผิดชอบงานด้านการอำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ ห้องประชุม และห้องเรียนต่างๆ ภายในภาควิชา
  6. รับผิดชอบงานด้านรับ ยืม คืน ตรวจเช็คพัสดุ และวางแผน Maintenance พัสดุครุภัณฑ์ IT
  7. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับดูแลข้อมูลที่เผยแพร่ พัฒนาและการใช้งาน เว็บไซต์ ภาษาไทย-อังกฤษ
  8. รับผิดชอบงานบริหารสารสนเทศ กำกับดูแล ฐานข้อมูลบุคลากร และข้อมูลรายการการสั่งการรักษา / อำนวยความสะดวกในการประชุม
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ
  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :