รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  14 มิถุนายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  28 มิถุนายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเวชระเบียน / ศิลปศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตำแหน่งที่ 1

  ปฏิบัติงานด้านธุรการ/ งานสารบรรณ/ งานบุคคล/ งานบริการทั่วไป ลักษณะงานปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ประเมินผลติดตาม ติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ/ ดำเนินการร่าง-โต้ตอบ-ตรวจทานจดหมายจากภายใน-นอกคณะฯ หนังสือการรับ-ส่ง/ จัดเก็บค้นหาเอกสาร ดูแลรักษาทำลาย/ ประมวลรายงาน / ดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ พัสดุ ครุภัณฑ์/ ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและจัดเก็บเอกสารสำคัญของทางราชการ/ การให้บริการด้านยานพาหนะของส่วนทางราชการ/ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่/ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  2. ตำแหน่งที่ 2 

  ปฏิบัติงานมีลักษณะหน้าที่ควบคุมดูแลการลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่/ ชาวต่างชาติ/ พรีเมี่ยม/ ห้องฉุกเฉิน 24 ชม./ เปิดประวัติฉุกเฉิน 24 ชม./ เด็กทารกแรกเกิด24 ชม./ การลงทะเบียน Online ขอหมายเลขประจำตัวผู้ป่วย(HN) โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) 24 ชม./ ลงทะเบียนผู้ป่วยส่งต่อผู้ป่วยใน 24 ชม./ การให้คำแนะนำชี้แจงกรอกแบบฟอร์มโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์/ โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) กรณีส่งต่อควบคุมดูแลการเปิดเลขที่รับบริการ (Encounter) ของผู้ป่วยใหม่/ มีนัดหมายแต่ละประเภทของหน่วยตรวจและการนัดอื่นๆ/ ผู้ป่วย Walk-in/ ผู้ป่วยพรีเมี่ยม/ การตรวจสอบและการขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองสิทธิแต่ละประเภทผ่านแต่ละเว็ปไซต์/กำกับดูแลการตรวจสอบและการลงทะเบียนผู้ป่วยโครงการเบิกจ่ายตรง เงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณและบุคคลในครอบครัวและบุตร 3 คน/ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร/บุคคลในครอบครัวและบุตร 3 คน/ ข้าราชการและสวัสดิการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)/ การตรวจสอบและรับรองสิทธิประกันสุขภาพ(ส่งต่อ)/ สิทธิประกันสังคม 72 ชั่วโมง สิทธิประกันสังคม(ญาติสายตรง P2) , เจ้าหน้าที่ (P1), RFS  สิทธิประกันสุขภาพญาติสายตรง (P2)/ สิทธิผู้พิการ(สิทธิย่อย)/ สิทธิทหารผ่านศึก/ สิทธิซ้ำซ้อน/ สิทธิว่างตามมติ สปสช. มาตรา6 และมาตร8 / สิทธิผู้ป่วยชาวต่างชาติ/ สิทธิหนังสือต้นสังกัด (กรณีผู้ป่วยใน)/ การตรวจสอบและรับรองสิทธิพระราชบัณญัติรถยนต์ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ (เคลม)/ สิทธิฉุกเฉิน/ สิทธิผู้มีบัตรทหารผ่านศึก ชั้นที่ 1-3 (รวมถึงครอบครัว) สิทธิย่อย/ สิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ การตรวจสอบและรับรองสิทธิบริษัทคู่สัญญาบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ แห่งประเทศไทย จำกัด พนักงานและบุคคลในครอบครัวพร้อมหลักฐานเอกสาร/ กระบวนการแจ้งเกิดหรือใบสูติบัตรการออกหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.1/1 / หนังสือมอบอำนาจให้แจ้งย้าย/ กระบวนการแจ้งตายหรือใบมรณบัตรในการออกหนังสือรับรองการตาย ท.ร.4/1 / การออกหนังสือมอบอำนาจการแจ้งตาย การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นขอรับ/ การทบทวนข้อมูลผู้ป่วยที่หอกับมารดาเด็กแรกเกิดที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลฯ ทุกราย/ กำกับดูแลการจัดเก็บ+Scan เอกสารหลักฐานข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเป็นหลักฐาน/ กำกับดูแลการแก้ไขประวัติส่วนบุคคลของผู้ป่วยทุกราย ที่มีการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน/ การติดตามสิทธิเปลี่ยน/ การประเมินผลและติดตาม/ วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเภท/ ติดต่อประสานด้านข้อมูลผู้ป่วยเรื่องต่างๆ การใช้สิทธิและแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ระหว่างผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ/ ร่วมประชุมวางแผนของหน่วยงาน/ ร่วมรับ-ส่งข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีปัญหาการส่งต่อและหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ/ จุดติดต่อประสานงานอำเภอบางพลี ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและเอกสาร/ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                          - สอบข้อเขียน

                          - สอบสัมภาษณ์

                          - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :