รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  7 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ปริญญาเอก สาขาโภชนศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรโภชนศาสตร์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ด้านการเรียนการสอน สอนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
  2. ด้านการวิจัยและงานตีพิมพ์เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา มีผลงานวิจัย
  3. ด้านการบริการวิชาการ ประกอบด้วยการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในรูปแบบของการบรรยาย หรือให้คำแนะนำต่างๆ ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ
  4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในด้านดังกล่าว ที่จัดขึ้นโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย
  5. ด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเข้าร่วมประชุมและดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.  คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงาน

  2.  สอบสัมภาษณ์ 

  3.  สอบการสอน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  พิจารณาให้ได้รับตามคุณวุฒิ และเพิ่มค่าประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • หมายเหตุ :
  วิธีการสมัคร ตามที่ระบุในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 146 คุณชญานี
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :