รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  10 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  3 มิถุนายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  3 มิถุนายน 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet
  5. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก Internet และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ การวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  6. มีทักษะและความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ด้วยภาษา รูปแบบการสื่อสาร และมารยาททางธุรกิจ ที่ถูกต้องเหมาะสมได้เป็นอย่างดี
  7. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ใจรักบริการ ละเอียดรอบคอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ทำงานร่วมงานกับผู้อื่นเป็นทีมงานได้ และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยตนเอง 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการศึกษาหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ การสารบรรณ งานบริการทั่วไปธุรการ เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก
  2. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
  3. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  ๑๕,ooo บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  - ประกันสังคม
  - เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์
  - เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - ประกันสุขภาพ
  - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  - วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี (สะสมได้)
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ