รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (คุณวุฒิ ปวส.)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิก ภาควิชาเภสัชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  22 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน ด้านงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ งานคุณภาพของระบบการปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice; GLP) หรือ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามที่ระบุไว้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การตลาด การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีทักษะในการประสานงาน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office การพิมพ์ดีด การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี  
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ร่าง / พิมพ์หนังสือ เพื่อติดต่อประสานงาน และ E-mail เวียนแจ้งข้อมูล ได้แก่ หนังสือราชการ หนังสือเวียน หนังสือขออนุมัติหลักการ และพิมพ์เอกสารต่างๆ ของห้องปฎิบัติการ
  2. เขียน / สรุปรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ เช่น ติดต่อขอเอกสาร นัดหมาย และติดตามการเข้าดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น
  4. บริหารจัดการ stock วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน และวัสดุจากสำนักงานภาควิชามาใช้ในห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม
  5. ติดตามข่าวสาร ประกาศ หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงหน่วยงานภายนอกอื่นๆ และแจ้งบุคลากรในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
  6. บริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลภายในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ 
  7. บริหารจัดการงานด้านการเงินภายในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ
  8. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การควบคุมเอกสารคุณภาพ เข้าร่วมประชุม หรืออบรม เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ การพิมพ์ดีด และการสรุปใจความสำคัญจากเนื้อหา
  สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร
  14. โอกาสในการปรับประเภทการจ้าง จากลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ซึ่งจะมีสิทธิและสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น *เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด*

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ