รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  10 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  18 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  2. มีสัญชาติไทย   อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีเพศชาย  ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3-ใบ สด.8)
  3. มีทัศนคติที่ดี  มีความรับผิดชอบ  กระตือรือร้น  รวดเร็วและละเอียดรอบคอบ  เรียนรู้สิ่งใหม่
  4. สามารถปฏิบัติงานประจำที่คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท และ วิทยาเขตศาลายา
  5. ความรู้ และความสามารถที่จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  5.1. ความรู้ด้านการเงิน หรือ บัญชี ระดับพื้นฐาน

  5.2. ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญา

  5.3. ความสามารถในการออกแบบสื่อ หรือสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์

  5.4. ความสามารถในการทำเว็บไซด์

        6. มีความประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย  และยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ ของหน่วยงานได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการศึกษา
  2. ประสานจัดประชุมวิชาการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
  3. ปฏิบัติงานด้านเอกสารธุรการของหน่วยงาน
  4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อทดสอบความรู้เชิงการจัดการ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000.- บาท (*หากมีประสบการณ์เชิงการจัดการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

  เงินอุดหนุนตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์  ไม่เกิน 2,000.- บาท/เดือน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015105 หรือ 022015026
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ