รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 มิถุนายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  12 กรกฎาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบริหารการจัดการ บริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน เช่น MS - Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
  5. มีใจบริการ มีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
  6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สามารถเข้าใจสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  8. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3      คะแนน     หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29    คะแนน     หรือ

  TOEFL-ITP                          คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390  คะแนน     หรือ

  TOEFL-CBT                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90    คะแนน     หรือ

  TOEIC                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400  คะแนน     หรือ

  MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36    คะแนน     หรือ

  MU GRAD PLUS                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40    คะแนน     หรือ

  MU - ELT                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56   คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการ เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งการจัดทำแผนและติดตามแผนพัฒนาบุคลากรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากรฯ
  2. ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการ เรื่อง สวัสดิการประเภทต่าง ๆ ให้กับบุคลากรกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการ เรื่อง การลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากรกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการ เรื่อง การศึกษาดูงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการ เรื่อง การขออนุมัติตัวบุคคลไปอบรม /สัมมนานอกสถานที่ รวมทั้งการประสานงาน
   ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  3.  สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
  4.  สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรม และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496106 ในวันเวลาราชการเท่านัั้น
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :