รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  11 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  14 มิถุนายน 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 มิถุนายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 
  4. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันและอดทนต่อการทำงาน 
  5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  6. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดได้
  7. มีความรู้ความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
  8. มีความรู้และทักษะใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft WORD , Excel
  9. มีความรู้และความสามารถการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านบริหารค่าตอบแทน

  1. เป็นผู้ช่วยตรวจสอบตารางปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายตามประกาศของหน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายการพยาบาลเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลาการเบิกจ่าย
  2. เป็นผู้ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเวลาการสแกนบัตรเข้าปฏิบัติงานที่ได้รับจากงานทรัพยากรบุคคลส่งให้หน่วยงาน
  3. เป็นผู้ช่วยรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อให้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและทันตามเวลาที่กำหนด
  4. เป็นผู้ช่วยบันทึกสถิติข้อมูลค่าตอบแทนต่างๆ ของฝ่ายการพยาบาล

  ด้านงานสารบรรณ

  1. ช่วยจัดทำรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการจัดกิจกรรม ช่วยบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมด้านการพัฒนาคุณภาพ
  2. ปฏิบัติงานสารบรรณ ร่าง/พิมพ์เอกสาร ตามระบบสารบรรณของหน่วยงาน
  3. การจัดการงานลงทะเบียน รับ-ส่ง และจัดส่งเอกสารทั้งภายใน/ภายนอก และระบบ E-doc ติดตามการดำเนินงานเอกสารอย่างต่อเนื่อง
  4. สแกนเอกสารการจัดเก็บข้อมูล การแจ้งเวียนเอกสารตามแนวทางที่กำหนด

  ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  1. ปฏิบัติงานอื่นๆ งานกิจกรรมพิเศษฝ่ายการพยาบาล ช่วยงานบริการในหน่วยงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
  2. ปฏิบัติงานด้านประสานงานจัดสถานที่ประชุม / อุปกรณ์ / ยานพาหนะ จัดเตรียมเอกสารในการประชุม / อบรม และกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท ค่าครองชีพ 785 บาท
  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  4. เงินรางวัลประจำปี
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7. เครื่องแต่งกายทุกปี
  8. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
  10. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 - 849 6600 ต่อ 6469
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :