รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ  25-35  ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังไม่หมดอายุ
  3. มีประสบการณ์ ด้านงานการพยาบาล ICU หรืองานการพยาบาลทั่วไป อย่างน้อย 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. กำกับดูแล มอบหมายงาน และตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อกับทุกหน่วยงาน
  2. ติดตาม และประเมินผลการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  4. ให้ความรู้และคำแนะนำในการทำความสะอาด และการทำให้ปลอดเชื้อ อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษต่างๆ
  5. จัดตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อในทุกวัน ทั้งภาวะปกติและกรณีฉุกเฉินที่เหมาะสม
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 146 คุณชญานี
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :