รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  11 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  29 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  4. มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
  6. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
  7. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการรับ - ส่ง เอกสาร รวมถึงการส่ง - รับคืนเอกสารแก้ไข
  2. จัดเก็บเอกสารในรูปแบบของเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์
  3. รวบรวมจดหมาย และจัดทำทะเบียนคุมการจัดส่งทางไปรษณีย์
  4. จัดเวียนหนังสือภายในหน่วยงานหลังเสนอหัวหน้าพิจารณาลงนาม
  5. ติดต่อประสานงานการใช้บริการต่างๆ กับหน่วยงานภายในศูนย์การแพทย์ฯ
  6. ดูแล รับผิดชอบ ควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุที่ใช้ภายในหน่วยงาน
  7. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของทะเบียนคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน
  8. จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารต่างๆ กรณีเร่งด่วน
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. การทดสอบการปฏิบัติงาน ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
  2. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท ค่าครองชีพ 785 บาท
  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  4. เงินรางวัลประจำปี
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7. เครื่องแต่งกายทุกปี
  8. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
  10. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 - 849 6600 ต่อ 6469
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :